Quo vadis, Němčičky?

21. dubna 2011 v 12:33 | richard |  U nás - v Němčičkách
Kam kráčí Němčičky bude zřejmější po dnešním veřejném jednání zastupitelstva obce, které se koná v 18 hod. a kde se bude řešit vypořádání námitek k návrhu nového Územního plánu obce. Jako "profláknutý potížista" jsem samozřejmě nemohl usnout, jak se nešťastně stalo při projednávání změny stávajícího ÚP, která tak brutálně posléze zdevastovala obzor krajiny směrem od kapličky Sv. Antonínka směrem k Pálavě.

Tentokrát jsem řádně nastudoval legislativu a judikaturu k územnímu plánování, konzultoval jsem záměry a posléze návrh nového ÚP s mnoha odborníky v jednotlivých segmentech lidského konání, s místními občany (dotčenými i nedotčený mi), s mými přáteli, co do Němčiček léta jezdí, s rodáky ale i úplně cizími lidmi, kteří byli v Němčičkách zcela poprvé. Nakonec jsem sesmolil toto:
Věc: Námitky proti Návrhu územního plánu Němčičky

Podle ustanovení § 48 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění podávám níže uvedené námitky proti návrhu územního plánu obce Němčičky, který je veřejně projednáván dnešního dne, tj. 31. 3. 2011.
Já, Ing. Richard Stávek, nar. 3. 4. 1974, bytem Němčičky 206, PSČ: 691 07, tel.: 775197443, e-mail: richard.stavek@centrum.cz
jako vlastník a spoluvlastník pozemků
PZE PK p. č. 1212, 1258, 1259, 1635/2, 1638/1, 1638/2, 1639/2, 1640, 1642, 1643/1, 1643/2, 1644/2, 1644/3, 1644/4, 1659, 1660, 1661, 1792, 1793, 1808, 2186, 2314/1, 2455, 2453, 2454, 3256, 3376, 3377, 3378, 3379, 1671, 1672,
KN 902/8, 910/1, 910/2, 1490/2, 1641, 1645, 1717/4, 1717/10, 1717/37, 1776/62, 2210/10, 3324/4, 3324/7, 35/1, 35/2, 1717/13,
St. 437, 257, 501 to vše k. ú. Němčičky,
dále uživatel (nájemce) pozemků v režimu ekologického zemědělství (od r. 2009)
parc. č. 2184, 2187/2, 2187/1, 1676, 1678, 1697/1, 1697/2, 1705 a 1706, to vše k. ú. Němčičky,
podávám následující námitky proti Návrhu územního plánu Němčičky:
1. Návrh ÚP nerespektuje schválené Zadání územního plánu z března 2010, a to v následujícím:
"Zachovat ráz jedinečné urbanistické struktury území, struktury osídlení a jedinečné kulturní krajiny".
"Hospodárně využívat zastavěné území - podpora přestaveb, revitalizací a sanací území a zajistit ochranu nezastavěného území - zejména zemědělské a lesní půdy".
(bod A, str. 3 Zadání)
1.1. Návrh ÚP neobsahuje vyhodnocení reálnosti využití návrhových ploch stávajícího platného plánu ÚPN SÚ Němčičky, včetně jeho platných změn (bod D, str. 4 Zadání),
Návrh ÚP přebírá problematické rozvojové plochy ze stávajícího ÚP, především z jeho změny č. 3, na niž navazují lokality Z07 a Z08, u nichž nelze očekávat vzhledem k jejich exponované poloze jakékoli uspokojivé začlenění do krajiny.
1.2. V rozporu s konstatováním, že "řešené území není součástí žádné rozvojové osy," (bod A) a také v rozporu s dlouhodobým demografickým vývojem obce (dokladováno tabulkou v Odůvodnění, str. 12) Návrh ÚP konstatuje, že "Obec Němčičky se nachází
v blízkosti rozvojové osy republikového významu OS10," a "Předpokládáme proto nárůst počtu obyvatel o cca 15 %."
Tento nárůst, který má přímý vliv na návrh rozvojových ploch obce, nemá tedy opodstatnění.
Použitý podklad (Údaje o bytovém fondu (SLBD 2001, ČSÚ) nelze považovat za aktuální, chybí srovnání s aktuálním stavem. Respektive není doloženo, že zpracovatelé Návrhu ÚP byli seznámeni se skutečným aktuálním stavem obydlenosti bytového fondu v obci. Demografická prognóza nezohledňuje dlouhodobě vysoké procento obytných nemovitostí nabízených k prodeji a nebo neobydlených a též není zohledněno vysoké procento domů obývaných pouze seniory bez navazujících generací.
Kdyby tomu tak bylo, územní plán by reflektoval dostatek ploch vhodných pro přestavbu v rámci zastavěného území obce a nebylo by tudíž ani žádoucí hledat a prosazovat nové lokality.
1.3. Návrh ÚP lokalitu Z09 prodlužuje do bezprostřední blízkosti lokality Natura 2000 Velký Kuntínov, což je v rozporu se zájmy ochrany přírody a krajiny. Navíc je zde výstavba podmiňována udělením výjimky z 50m na 25m výstavby od okraje lesa, k čemuž chybí opodstatnění (není specifikováno, na základě jaké a kým vydané výjimky se zde připouští výstavba v blízkosti lesa).
Vzhledem k tomu, že zástavba by byla od stávající obytné zóny izolována sběrným dvorem, fotovoltaickou elektrárnou a vodohospodářskými plochami, je velmi pravděpodobné, že nově vznikající zástavba by měla charakter satelitu, bez urbanistické či sociologické vazby na stávající zástavbu.
1.4. Navržené řešení území nezohledňuje problematiku erozní expozice lokality. Pozemky, které navazují nad k zástavbě navržené území, jsou extrémně svažité a odnepaměti problematické z hlediska eroze a aktuálních sesuvů půdy. Tyto jevy mohou způsobit značné škody na majetku potenciálních vlastníků stavebních parcel a jejich domů. Jsem mj. jiné vlastníkem i těchto potenciálně sesuvných lokalit (1792 PZE PK) a nemám zájem se podobnému riziku vystavovat.
V textové části návrhu ÚP v bodě I.E.5 je uvedeno, že právě tato lokalita patří z hlediska eroze k nejohroženějším. Jsou zde poměrně neurčitě uvedeny protierozní opatření, která jsou však z mého hlediska a očividných zkušeností posledních let při nadměrných srážkách, zejména při tání sněhu, zcela nedostatečná. Domnívám se, že účinná protierozní opatření by bylo nutno realizovat ve formě rozsáhlých masivních opěrných zdí, které by v relativně delším časovém horizontu mohly tento problém řešit. Takováto opatření by však byla značně nákladná a zejména by byla dalším zásahem do rurální krajiny a jejího rustikálního rázu.
Nesouhlasím s masivní plošnou expanzí obce na úkor vysoce bonitních půd. Hrozí nenahraditelná ztráta neobnovitelného zdroje - zemědělské půdy. Pokud konfigurace terénu neumožňuje plošný rozvoj obce na jiné než problematicky zastavitelné pozemky a pokud zároveň demografický vývoj nepotvrzuje pravděpodobnost nárůstu počtu obyvatel obce, pak nemá Návrh ÚP tyto plochy vůbec obsahovat. Ani existence zastavovací studie není dostatečným opodstatněním výstavby. Jako vlastník lesního pozemku v lokalitě systému NATURA 2000 odmítám uvažování o výstavbě blíže jak 50 m od lesa. Také vzhledem k aktuálně hrozící erozi a sesuvům půdy nesouhlasím s realizací lokalit ZO9a a Z09b.
Požaduji vyřazení lokalit Z09a a Z09b z územního plánu obce bez náhrady a ponechání v současném využití - zemědělský půdní fond.
2. Návrh ÚP dostatečně neřeší otázku starých ekologických zátěží, neboť tvrdí, že skládky jsou rekultivovány nebo na nich probíhá rekultivace. Musím konstatovat, že údaj od MěÚ Hustopeče - odbor životního prostředí neodpovídá skutečnosti.
Rozsah skládek zakreslený ve výkresové části rovněž neodpovídá skutečnosti.
Charakteru staré ekologické zátěže odpovídá i návrhová plocha Z21,
doporučuji ověřit její současný stav a jeho vliv na navržené využití plochy.
Do výčtu starých ekologických zátěží navíc nebyla zahrnuta vodní plocha jako následek těžby ropy v 70. letech v severní části katastru (pozemky p. č. 1397, 1399/2 a 1398, to vše k. ú. Němčičky), která svým obsahem představuje přímé ohrožení života osob a živých organismů.
Požaduji ve věci starých ekologických zátěží zohlednění skutečného stavu v Návrhu ÚP.
3. Návrh ÚP předpokládá využití plochy Z24 jako technické zázemí pro sportovní letiště, které je na katastru sousední obce Bořetice, aniž by prověřil, zda nebylo možno tyto plochy umístit na stejném katastru, jako je vlastní letiště. Není navíc prověřeno, do jaké míry navržené využití ovlivní sousedící ovocné sady. Podle posledních informací se má navíc letiště výhledově přesouvat na jiné místo v k. ú. Velké Pavlovice, takže navrhovaný zábor by byl bezpředmětný.
Požaduji vyřazení lokality Z24 z územního plánu obce bez náhrady.
4. Návrh ÚP ruší lokální biokoridory, které nemají návaznost na další prvky ÚSES v sousedních katastrálních území, stejně jako v k.ú. Němčičky. Není zde dokladováno, zda je uvedená úprava v souladu s platnými územními plány sousedních obcí.
Není opodstatněno, proč je nadregionální biokoridor vymezen parametry regionálního biokoridoru, tj. šířkou 40 m.
Nesouhlasím s rozsahem a umístěním LBC Veselý, neboť zasahuje do mých pozemků a realizace LBC by omezovala jeho další zemědělské užívání. Navrhuji, aby LBC bylo ve stejném rozsahu navrženo v přestárlých ovocných sadech naproti přes údolí.
Požaduji uvést návrh ÚSES do souladu s nadřazenou územně plánovací dokumentací a s platnými územními plány sousedících obcí a vyřazení LBC Veselý ve stávající podobě s náhradou v protějších svazích stárnoucího ovocného sadu, který je v režimu ekologického zemědělství.

5. Návrh ÚP zcela nekoncepčně přebírá z předchozí územně plánovací dokumentace návrhovou plochu Z19 pro výstavbu garáží, aniž by dokladoval nezbytnost této výstavby. Chybí navíc prověření náhradních lokalit v rámci zastavěného území obce.
Lokalita nemá návaznost na zastavěné území obce a hrozí stát se precedentem další výstavby v oblasti Staré hory, která je zatím výstavbou nedotčena.
Požaduji vyřazení lokality Z19 z územního plánu obce bez náhrady.

6. Požaduji doložit údaj, do jaké míry jsou do Návrhu ÚP zapracovány probíhající komplexní pozemkové úpravy.
7. Požaduji zpracovatelem doložit, že je návrh plochy Z15 a tudíž zábor ZPF nezbytný. Ze stávající situace totiž podobný fakt nevyplývá.
Němčičky, 30.3.2011 Ing. Richard Stávek
Hustý, ne? Ale už nyní vím, že mi tam pár věcí ještě chybí. Pan Klein (záměrně neuvádím Ing. Arch. - ano, pán, který to celé kreslil, maloval, psal atd. - podrobnosti ke všem podkladům, které jsem spolu s dalšími několika dotčenými námitkoval najdete na http://www.hustopece-city.cz/mestsky-urad/soubory/reg-projednavane-uzemne-planovaci-dokumentace-spravniho-obvodu-hustopecsko.html ) by podle mého názoru za podobné zvěrstvo měl roztrhat diplom a odjet meditovat do Lhasy.A neomlouvá jej, že tak činil na něčí pokyny. Co stavovská čest??)
O tom, jak to dnes dopadne, zde budu bezesporu informovat.
 


Komentáře

1 Tomáš Tomáš | E-mail | 22. dubna 2011 v 12:13 | Reagovat

Mám si Ríšo Tvé dnešní mlčení na blogu vysvětlovat nedej bože zdravotní újmou utrpěnou na včereješím projednávání výše zmíněného od developerských goril, nebo jsi snad v cele předběžného zadržení za napadení veřejného činitele ? :-) Jak to vypadá?

2 Luboš Luboš | E-mail | Web | 26. dubna 2011 v 16:11 | Reagovat

taktéž jsem zvědav ...

3 impressions bridesmaid dresses impressions bridesmaid dresses | E-mail | Web | 12. ledna 2013 v 16:30 | Reagovat

The next time I read a weblog, I hope that it doesnt disappoint me as much as this one. I imply, I know it was my choice to read, but I truly thought youd have something attention-grabbing to say. All I hear is a bunch of whining about something that you may repair for those who werent too busy searching for attention.
http://www.speakdress.com

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama